INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABARATORIES

שירותי IGL

שירותי סיל

 שירות איטום יהלום ביחד עם מספר תעודה גמולוגית והממצאים שלו מאפשר ללקוח להיות שקט שאכן היהלום שייך לתעודה. ברגע שהסיל ייפתח לא ניתן יהיה לסגור אותו שוב.
בד"כ מומלץ להשתמש בסיל לשילוח , בחנויות – בתצוגה לצורך שדרוג היהלום ועוד.

whatsapp button