INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABORATORIES

תקנון

תנאים כלליים

המכללה ליהלומים IGL  תפעל לשמור על תוכנית הלימודים כפי שפורסמה, אולם שמורה לה הזכות לשנותה, לפי שיקול דעתה לרבות מועדים, ימים ושעות הלימוד ו/או את גובה שכר הלימוד בהתאם להתייקרות ולנסיבות.
פתיחתו והמשך קיומו של כל קורס מותנים בהשתתפות מספר מינימאלי של תלמידים, כפי שיקבע על ידי המכללה.

קורס גמולוגיה הינו קורס המוגבל  במספר המשתתפים, בשינוי מועד / ביטול עד 14 יום אחרי רישום ללימודים.
במידה והרישום ללימודים מתחיל פחות מ 14 יום ניתן לבטל תוך עד 24 שעות בכפוף לחוק הגנת הצרכן. במקרה של ביטול שעומד בתנאים, במידה ונשלחה בקשה לביטול אחרי 48 שעות מיום רישום יקוזזו 300 ש"ח דמי רישום.

יובהר, תוכני הקורס מגבילה את מספר המשתתפים

ניתן לשלם את שכר הלימוד בתשלום אחד או בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורסמו במכללת IGL.

בכל מקרה של פיגור בתשלום ו/או צ'קים ללא כיסוי ו/או משיכת צ'קים חזרה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית ו/או עמלת החזר ו/או עלמת הוצאת צ'ק ממשמרת במקרה.

במקרה של ביטול, הפסקת הקורס ביוזמת המכללה יחולו ההוראות הבאות:
א. בוטל הקורס טרם פתיחתו, יהיה התלמיד רשאי לפי בחירתו לקבל בחזרה את שכר הלימוד ודמי ההרשמה ששילם עבור קורס או לבקש ששכר הלימוד ששילם ייזקף לזכותו על חשבון שכר הלימוד עבור השתתפות בקורס אחר באותה שנת לימודים או בשנת הלימודים שלאחריה.
ב. הופסק הקורס במהלך שנת הלימודים, תשיב מכללת IGL  לתלמיד את החלק היחסי של שכר הלימוד כשהוא צמוד למדד.
ג. במקרה בו ידחה המועמד על ידי וועדת הקבלה, יוחזרו לו דמי ההרשמה.

במקרה של ביטול הרישום לקורס ביוזמת התלמיד יחולו ההוראות הבאות:
על  הנרשם לשלוח הודעת ביטול תוך 14 יום ממועד ההרשמה לפי חוק הגנת הצרכן.
במידה ונרשם לקוח במועד קרוב ללימודים יוכל לבטל עד 24 שעות מרגע רישום . פחות מ 14 יום לפני מועד תחילת הקורס לא ניתן יהיה לבטלו.

כל השלמת חומר תתומחר ב- 250 ש"ח לשעה.
הודעות המתפרסמות על לוחות המודעות במכללה ו/או בפרסומים רשמיים, כמוהן כהודעה אישית לתלמיד. על התלמידים לעקוב בהתמדה אחר הפרסומים.

על התלמיד ועל המכללה חלים כל סעיפי תקנון שכר הלימוד.
 

כללי התנהגות

יש להגיע בזמן לשיעורים
יש להשמע להוראות המרצים
יש לשמור על הניקיון
יש לשמור על ציוד המכללה
יש לשמור על היהלומים שניתנים לבדיקה - הלימוד באמצעות יהלומים טבעיים
המכללה מצולמת 24 שעות – נא להמנע מאי נעימויות.
 

הצהרות והתחייבות כללי

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת בזה כדלקמן:
הנני מצהיר/ה בזאת, כי ידוע לי שללא השלמת התחייבויותי הפדגוגית ותשלום שכר הלימוד לא אהיה זכאי/ת לקבלת תעודה ולא תהיינה לי כל טענות כלפי מכללת IGL.

הינני מתחייב כי אם לא תאושר השתתפות מממן בשכר הלימוד מכל סיבה שהיא, אשלם למכללה את מלוא שכר הלימוד.

ידוע לי כי המכללה רשאית להשתמש בקניין רוחני של התלמיד לכל מטרה, כל עוד הקניין נוצר במהלך הלימודים.

הנני מאשר/ת בחתימתי מטה שקראתי בעיון ונהירים לי כל הפרטים והתנאים הכלולים בטופס זה על כל צדדיו.
הפרטים דלעיל נכונים ושלמים ואני מתחייב/ת לקיים את כל התנאים האמורים.

whatsapp button